Taijis Kases “5 HEIAN 2 TEKKI”

Nedan följer en översättning av Sensei Taiji Kases "5 HEIAN 2 TEKKI". Texten är översatt från franska av Fudoushins Milo Bajraktari. Det är fritt fram att kopiera och sprida vidare texten, men vi uppskattar om du nämner att du hämtat texten från www.fudoushin.se och att texten är översatt av Milo Bajraktari.  

5 HEIAN 2 TEKKI

  KARATE-DO är en väg som man följer genom hela livet för att till slut uppnå ”FUDO-SHIN”¹.
 ¹Harmoni mellan kropp och ande
FUDO
 • Utvändigt: stabilitet, balans och kraft
 • Invändigt: koncentration av energier
SHIN
 • Betyder ande
av Taiji Kase
(fritt översatt från franska av Milo Bajraktari ur Taiji Kase:s bok ”5 HEIAN 2 TEKKI”)

KARATE-DO

Karaten är i första hand ett självförsvar med bara händer, som möjliggör neutralisering av en eller flera motståndare.
Karaten är en skola för livet, vilken om man följer dess principer vid tillämpning både fysiskt och mentalt stegvis transformerar det mänskliga väsendet och får det att uppnå dess blomstring.
Emellertid vilar storheten av uttryckssättet hos denna konst i det ”FYSISKT-MENTALA”, som man inte får veta och uppleva förutom genom en långsiktig och mångårig ihärdighet i ett liv av övning.
 

Ursprung

Skapandet av det grundläggande i denna kampkonst (kropp och ande) föddes i Indien. Ett antal tusental år skiljer oss från denna tid och det är mycket möjligt att karaten är den äldsta kampkonsten.
Denna konst infördes därefter i Kina av en indisk munk kallad BODDHIDARMA, vid SHORIN-templet (därifrån namnet SHORINJI-KEMPO), och detta resulterade i uppkomsten av ett flertal stilar (TAI-CHI, KUNG-FU, etc).
Flera utövare av dessa konster reste till OKINAWA-öarna och under deras vistelse övergick den beryktade hemliga träningen lite i taget från ”KINESISK KARATE” till ”OKNIAWA-TE”, som visade sig vara såväl effektivare som mer utarbetad vid självförsvar.
Några sekel passerade och den senaste formen ”OKINAWA-TE” utvecklades då en karateka vid namn FUNAKOSHI GICHIN kom till JAPAN år 1923. Han gav flera kraftfulla demonstrationer som blev kända och gav upphov till ett stort intresse. Som en följd av detta accepterade han en förfrågan och önskan om att stanna i JAPAN.
Mästaren FUNAKOSHI bad sin son att ansluta sig till honom, vilket blev början till METODEN SHOTOKAN – den första som introducerades i JAPAN.
Definition av SHOTOKAN:
SHO = träd (japansk tall), tanke: välförankrad i marken, stabilitet
TO = ocean, tanke: snabba levande rörelser med stor energi
KAN = hus eller dojo
Kata hos SHOTOKAN-metoden är resultatet av en syntes av två i grunden skilda stilar:
 • SHORIN-RYU där det dominanta är snabbheten i utförandet
 • SHOREI-RYU där det karakteristiska är styrkan i ett långsamt utförande
Mästaren FUNAKOSHI YOSHITAKA (son till mästaren FUNAKOSHI GICHIN) satte också sin prägel på denna SHOTOKAN-metod; i synnerhet genom införandet av flera nya ställningar: ZEN KUTSU, KO-KUTSU, KIBA-DACHI, FUDO-DACHI, HANGETSU-DACHI, m fl och dessutom nya tekniker: YOKO-GERI, MAWASHI-GERI, etc.
Till slut, långt senare, såg man grundandet av andra skolor i JAPAN (först SHITO-RYU och därefter GOJU-RYU).
Med utgångspunkt från de tre gamla fundamentala skolorna (SHOTOKAN-RYU, SHITO-RYU och GOJU-RYU) modifierades dessa av några karatekas som skapade skolor som t ex WADO-RYU och SHUKOKAI.
 

KATA

Kata är karatens struktur och det nödvändiga studiet för deras skapande har pågått under ett flertal sekel då framstående mästare har samarbetat i skapandet av det de ansåg vara karatens ”FUNDAMENT”.
Min (anm. TAIJI KASE:s) början i övandet av SHOTOKAN-metoden skedde år 1944, och sålunda är min kunskap om kata och kumite likvärdig efter 38 år av övning, forskning och undervisning. Jag kan efter intensiv träning bedöma att kata i grunden är det verkliga uttrycket av karate.
De karakteristiska kraven vid utförandet av en kata är:
 1. OKLANDERLIGT UTFÖRANDE av tekniker (dynamiskt, statiskt)
 2. ENERGI (kraft i rörelse, anpassad och kontrollerad, obesvärad som helhet)
 3. RYTM (respekterande av ett snabbt eller långsamt utförande av teknikerna)
 4. ANDNING (som stöttar de två föregående)
 5. ANDA (mental styrka, beslutsamhet och vilja)
Det råder ingen preferens av något eller några av kraven – det perfekta utförandet är kopplat till beaktandet av vart och ett.
Likväl bör bemästrandet av dessa fem principer planeras gradvis. Man måste vara vaksam så att man inte överger dessa. Jag anger ordningen numrerad så att ingen blir eftersatt för en annan.
Dessa oskiljaktiga faktorer i utförandet av en kata bygger på mästare FUNAKOSHI GICHIN:s rekommendationer och mål. Genom ett repetitivt utförande av kata under årens lopp kommer ni att upptäcka vad karate verkligen är.
Karate börjar med kata och fortsätter med kata, ty bortom fysiska vedermödor finns det inget slut på karatens utveckling. Medelst det konstanta övandet av kata kan man vara säker på att uppnå vishet och inre ro.

”HEIAN” KATA

Uppsättningen av kata som utgör karatens uppslagsverk är komplex. Deras utförande presenterar en mängd svårigheter, vilket man varit medveten om under en längre tid. Mästaren ITOSU (hos vilken mästaren FUNAKOCHI varit direkt elev) satte ihop ett urval av tekniker av enklare karaktär än i gamla kata. På så sätt skapades en kategori av kata som vänder sig till nybörjare. De gamla kata är: KANKU-DAI, BASSAI-DAI, TEKKI och JION, vilka bildat grunden för HEI-AN (där ”HEI” betyder ”stort, omfattande” och ”AN” står för ”lugn”). Denna HEIAN-kategori indelas i fem kata och vänder sig speciellt till nybörjare. De omfattar nivån t o m 4 kyu.
 • Deras syfte är att förmedla tekniker som är enkla att utföra, som en förberedelse för mer komplexa kata av högre nivå.
 • I deras intention ingår att redan i denna första uppsättning överföra ett visst mått av effektivitet med avseende på självförsvar samt ge en möjlighet att uppnå säkerhet och lugn i sinnet.
ANMÄRKNING: Ursprungligen var den kinesiska benämningen av dessa kata ”PINAN”. Det var mästare FUNAKOSHI som gjorde denna översättning.

Utförande av dessa kata

 De olika ställningarna
Att ”förflytta” sig, snarare än att ”gå”, är primärt i kata. För att känna trygghet i att hela aktionen utförs på ett fördelaktigt sätt är en korrekt utförd förflyttning nödvändig.
Undvik speciellt vid utförandet att:
 • lyfta på hälen
 • luta kroppen i förtid
 • vända fötterna före förflyttning
Och, framförallt, behåll ert gravitationscentrum så lågt som möjligt under hela utförandet!
Huvudet skall hela tiden vara i linje med kroppens ”axel” och blicken riktad rakt fram.
Slutligen är höfterna förflyttningens motor och de nedre extremiteterna är deras instrument. Höfternas position är avgörande i alla ställningar.

HACHIJI-DACHI

Stå längs samma linje, med fötterna öppna framåt, på ett naturligt sätt. Fötterna är separerade ungefär i höftbredd.
 • Höfterna är i samma plan vinkelrätt mot fronten.
 • Kroppen är rak, armarna är inte helt sträckta, nävarna är knutna på ett avstånd från varandra liknande avståndet mellan fötterna.
 • Blicken är framåtriktad.
Andningen är kontrollerad.

ZEN KUTSU-DACHI

Bredden i sidled mellan främre och bakre fot är ungefär en höftbredd. Längden på avståndet mellan främre och bakre fot är beroende av att:
 1. Främre benet är vertikalt mot marken
 2. Främre låret är parallellt med marken (Tibia- Femur = 90°)
 3. Främre knäet lätt öppet utåt
 4. Främre foten parallell med förflyttningsriktningen
 5. Den bakre lägre extremiteten (ben – lår) är sträckt
 6. Bakre foten är riktad framåt högst 45° utåt sidan
Höfterna är antingen riktade rakt framåt eller 45° åt sidan, beroende på vilka tekniker som utförs av de övre extremiteterna.
Fördelningen av vikten är i närheten av 60% på den främre, lägre extremiteten.
Denna ställning tillåter en gynnsam aktion framåt, och främst tillåter den att effektivt stoppa ett anfall framifrån.

RENOJI-DACHI

Ställningen karaktäriseras av:
 • Bredden i sidled mellan fötterna är 0. (Hälarna längs samma linje.)
 • Längdavståndet mellan fötterna är mycket litet. (Hälen på främre foten är nästan på samma linje som stortån på bakre foten.)
 • Främre foten är rakt framåtriktad (längs förflyttningsriktningen). Bakre foten är ca 45° vriden utåt.
 • I denna ställning är kroppen naturligt upprätt, med höfterna 45° åt sidan från förflyttningsriktningen. De lägre extremiteterna är ej böjda.

KO KUTSU-DACHI

Fötterna öppnade bildar en vinkel på 90° mellan dem.
 • Den bakre nedre extremiteten är tydligt böjd och bär upp 75-80% av kroppsvikten. (Hela sulan på bakre foten är i perfekt kontakt med marken.)
 • Den främre nedre extremiteten säkrar kontakten med marken medelst främre 1/3 av foten. Hälen på främre foten får inte mer än nudda vid marken.
 • Höfterna är orienterade längs förflyttningsriktningen.
 • Utan att modifiera denna ställning skall man kunna lyfta främre knäet mycket högt.
 • Denna ställning är i första hand defensiv, men den tillåter eventuella aktioner framåt.

KIBA-DACHI

En relativt enkel ställning, då dess främsta kännetecken med avseende på form är symmetrin i förhållande till kroppens vertikalaxel.
Fötterna är parallella och särade på så sätt att benen med böjda knän formar en vinkel mot marken som närmar sig 90°.
 • När de nedre extremiteterna är böjda är de på samma avstånd från kroppens vertikalaxel. Knäna är särade utåt och skjuter fram vid sparkar.
 • Höfterna är parallella med förflyttningsaxeln, låga med bäckenet indraget.
 • Denna ställning tillåter mycket effektivt ingripanden åt sidorna.

FUDO-DACHI

Nämns här i förordet (beroende på dess betydelse) då den inte är aktuell i dessa kata.
Hänvisande till ZEN KUTSU-DACHI fås ställningen enkelt genom en böjning av bakre nedre extremiteten på så sätt att den möjliggör en jämn fördelning av kroppsvikten och ger en säkrande stabilitet.
Betydelsen är ”orubblig ställning” – denna är nyckelställningen i SHOTOKAN-skolan.
FUDO-DACHI har två karaktärsdrag:
 1. Motstår tveklöst fientliga aktioner
 2. Tillåter alla initiativ för anfall och försvar samt alla förflyttningar runtom 360°.
 

HÄLSNINGEN

Hälsningen föregår presentationen av varje kata. Dessutom följs utförandet av alla kata av en hälsning.
STÄLLNING: MUSUBI-DACHI där fötterna bildar en vinkel på ca 75° och hälarna är ihop. Händerna, med fingrarna ihop, hålls längs kroppen. Blicken är riktad rakt fram.
 • HÄLSNINGEN utförs i MUSUBI-DACHI genom en böjning av överkroppen cirka 30° framåt.
 • Markera ett kort ögonblick och för därefter tillbaka överkroppen till det vertikala.
 

PRESENTATION AV KATA

HACHIJI-DACHI (från föregående ställning MUSUBI-DACHI):
 • Stäng händerna, knyt nävarna, tummen låser ihop fingrarna.
 • Korsa armarna framför kroppen på en nivå något ovanför bältet, därefter
SAMTIDIGT:
 • Sära långsamt på armarna nedåt.
 • Förflytta högra foten åt höger.
PÅ DETTA SÄTT blir hälarna separerade på ett avstånd motsvarande höftbredden, med fötterna naturligt öppnade.
Ni är i ställningen HACHIJI-DACHI.
MYCKET VIKTIGT! SAMTIDIGT skall ni:
 • Kontrollera andningen från magen.
 • Koncentrera andan på den kata som skall utföras.
 • Tillkännage namnet på katan med hög och tydlig röst.

KATA HEIAN

HEIAN SHODAN

Första katan används företrädesvis för studiet av ställningen ZEN KUTSU-DACHI.

HEIAN NIDAN

Den andra katan lämpar sig särskilt åt studiet av ställningen KOKUTSU-DACHI.

HEIAN SANDAN

Den tredje katan befattar sig specifikt med ställningen KIBA-DACHI.

HEIAN YODAN

Den fjärde katan är till skillnad från de föregående ett första studium av de mer komplexa teknikerna, främst avseende de övre extremiteterna.

HEIAN GODAN

Denna femte kata är en syntes av de fyra första; Emellertid skall man innan man påbörjar studiet av HEIDAN GODAN ha en perfekt kunskap av HEIAN SHODAN, NIDAN, SANDAN och YODAN.      
No comments yet.

Leave a Reply